دسته: دعاوی جرایم علیه امنیت کشور

مرجع صالح به رسیدگی در جرائم محاربه و افساد

مرجع صالح به رسیدگی در جرائم محاربه و افساد به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است. تشکیل دادگاههای اختصاصی معمولا در اصول قانون اساسی پیش بینی می گردد. مانند تشکیل محاکم نظامی به…

ادامه ی مطلب

حكم مساعدت كفار حربی با بغات

حكم مساعدت كفار حربی با بغات اگر باغیان از کفار حربی کمک بگیرند، این کار از دو حالت خارج نیستند، یا مستأمن هستند و یا غیرمستأمن. چنانچه از دسته اول باشند، با استعانت خود نقض عهد کرده و مانند کفار حربي غير مستأمن با آنها رفتار می شود. زیرا آنها شرائط قرارداد را که عدم…

ادامه ی مطلب

حكم مساعدت كفار ذمی با بغات

حكم مساعدت كفار ذمی با بغات بنظر مالكيه، بین باغی که برای قیام خود تحليل دارد با باغی که ندارد تفاوت وجود دارد. اگر کفار ذمی به دسته اول کمک کنند، در حکم بغات خواهند بود و از مسئولیت جزائی و مدنی برابر باغیان برخوردار می باشند، و اگر به دسته دوم کمک کنند ناقض…

ادامه ی مطلب

مسئولیت مدنی باغی

مسئولیت مدنی باغی به عقیده حنابله و حنفیه و رأی برتر شافعیه، آنچه را که به ضرورت جنگ و شورش بغات از بین برده اند، ضامن نیستند و اگر طبیعت شورش اتلاف آنها را اقتضاء نمی کرده، مسئول می باشند و باید از عهده جبران آن برآیند. اموالی که تلف نشده و یا خسارت جزئی…

ادامه ی مطلب

مجازات باغی

مجازات باغی به عقیده حنفيه و حنابله باغیانی که برای شورش و قیام خود دلیل و توجیه ندارند و یا توجیه دارند، لكن فاقد شوکت و اقتدار هستند در حکم قطاع الطريق محسوب و بر این مبنی مجازات می شوند. ولی به عقیده شافعیه این قبیل باغیان در حکم سایر افراد اهل عدل) بوده و…

ادامه ی مطلب

تعریف بغی از نظر فقه عامه

بغی از نظر فقه عامه فقهای عامه برخلاف فقهای امامیه، بغی(خروج برامام) را از مصادیق محاربه نمی دانند، لذا در کتب فقهی خویش احکام این بزه را بصورت مستقل بیان می کنند اگر چه از نظر کیفر همان مجازات محارب را برای باغی قائل هستند. در این فصل ما احکام مربوط به بغی و بغات…

ادامه ی مطلب

سقوط حد محاربه و افساد في الأرض

سقوط حد محاربه و افساد في الأرض فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت در سقوط مجازات محارب اتفاق نظر دارند و بعلت نص صریح قرآن هرگاه محارب قبل از دستگیری توبه نماید آنچه که بر او واجب بوده از مجازات چهارگانه از او ساقط می گردد. ليكن با سقوط حد محاربه آنچه که حقوق الناس هست،…

ادامه ی مطلب

اجتماع و تبانی برای ارتكاب جرائم برضد امنیت داخلی یا خارجی یا اساس حکومت یا اعراض و نفوس یا اموال مردم (جرائم علیه امنیت داخلی کشور)

اجتماع و تبانی برای ارتكاب جرائم برضد امنیت داخلی یا خارجی یا اساس حکومت یا اعراض و نفوس یا اموال مردم (جرائم علیه امنیت داخلی کشور) بموجب ماده 88 قانون تعزیرات مصوب 1362، هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرائمی برضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت…

ادامه ی مطلب

تعريف محاربه و افساد فی الارض از نظر فقه عامه

محاربه و افساد في الأرض از نظر فقه عامه تعريف محاربه و افساد فی الارض فقهای عامه محاربه و افساد را جدای از هم ندانسته و هر دو را به یک معنی میدانند و در تعریف محاربه و بیان شرائط و مصادیق آن چندان اختلافی ندارند و ما در این بخش چند نمونه از تعاریف…

ادامه ی مطلب

حرق، تخریب و اتلاف اموال به قصد مقابله با حکومت (جرائم علیه امنیت داخلی کشور)

حرق، تخریب و اتلاف اموال به قصد مقابله با حکومت (جرائم علیه امنیت داخلی کشور) بموجب تبصره ماده 126 قانون تعزیرات مصوب 1362، هرکس عمدا عمارت یا بنا یا کارگاه و کارخانه یا انبار و بطور کلی هر محل مسکونی یا غیر مسکونی یا خرمن یا هرنوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای…

ادامه ی مطلب

error: آن چه تو گنجش توهم می‌‌کنی ‌‌
‌‌‌‌ ز آن توهم گنج را گم می‌‌کنی‌‌