اثر تغییر جنسیت بر هزینه ی حضانت

در بخش دوم گفته شد که هزینه ی حضانت با نفقه ی اولاد تفاوت هایی دارد که بدانها اشاره گردید. پرداخت هزینه ی حضانت در درجه ی اول به عهده ی پدر و پس از او به عهده ی مادر است.

در صورتی که میان پدر و مادر طفل جدایی حاصل شود، قانون گذار با هدف حمایت از فرزند، در ماده ی 12 ق.ح.خ 1353، در خصوص هزینه ی حضانت مقرر کرده: «در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می شود دادگاه… ترتیب نگاهداری و میزان هزینه ی آنان را مشخص می نماید و … نفقه ی اولاد… از عواید و دارایی مرد یا زن یا هر دو وحتا از حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید.

دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارایی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استيفا گردد تعيين و طريقهی اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقرر می کند… بنابراین، با همان توضیحاتی که در مورد نفقه ی فرزند داده شد، تغییر جنسیت پدر یا مادر طبیعی تاثیری در وظیفه ی پرداخت هزینه ی حضانت نخواهد داشت.

معرفی وکیل پایه یک دادگستری خانواده

  • حجت اله کریمیانحجت اله کریمیان
    قبول وکالت در دعاوی کیفری و حقوقی، وکالت تخصصی در کلیه دعاوی کیفری اعم از جرایم علیه امنیت، مواد مخدر، قتل، …