تغییر جنسیت

یکی دیگر از اسباب انحلال ازدواج، تغییر جنسیت می باشد. گفته شد که از مواد مختلف قانون مدنی می توان برداشت نمود که اختلاف در جنسیت، شرط لازم قرارداد ازدواج است که ریشه در باورهای مذهبی و فرهنگ ملی دارد. در فقه نیز به دلیل بدیهی بودن موضوع، چنین شرطی برای ازدواج نیامده، اما واژهی نکاح از جمله به معنای تقابل و رویارویی است که می توان گفت مفهوم آن، اختلاف جنسیت طرفین ازدواج می باشد، در غیر این صورت، ازدواج باطل است.

مفهوم تغییر جنسیت

تغییر جنسیت در اصطلاح حقوقی، عبارت است از این که با استفاده از امکانات و اقدامات پزشکی از جمله انجام عمل جراحی و یا مصرف داروها و هورمونهای لازم، هویت جنسی انسانی تغییر داده شود، بدین صورت که مرد به زن و یا زن به مرد دگرگونی يابد، هم چنین ممکن است فردی که دارای هر دو ویژگی زیست شناختی جنسی زن و مرد باشد، با این فرایند درمانی به یکی از آن دو تبدیل شود.

بنابراین، از دیدگاه علم پزشکی، دو دسته از بیماران ممکن است اقدام به تغییر جنسیت کنند، دسته ی اول کسانی هستند که از نظر جسمی و فیزیکی دارای اختلال در اندام جنسی بوده و یا به عبارتی، دو جنسی هستند و دسته ی دوم افرادی هستند که از نظر روانی، گرایش به جنسیتی دارند که با اندام جنسی آن ها همسو نیست. بیشتر افرادی که خواستار تغییر جنسیت هستند به دسته ی دوم تعلق دارند.

بنابراین، افرادی در پیش روی این عمل جراحی قرار می گیرند که از نظر جسمی یا روانی یا هر دو، گرفتاری جنسی داشته باشند و پزشک متخصص، این درمان را برای چگونگی زندگی آن ها بهتر بداند.

دو جنسی یا هرمافرودیسم

به افراد دو جنسی در فقه «خنثا» و در اصطلاح پزشکی «هرمافرودیسم» گفته می شود و کسانی هستند که هر دو اندام جنسی نر و ماده را دارا هستند. در اساطیر یونان باستان آمده که «هرمافرودیته» که نام دیگرش آتلانتیوس است، فرزند هرمس و آفرودیته (الهه ی عشق و زیبایی)، و زیباترین پسر بچه ی دنیا بود.

یک پری به نام سالما کیس عاشق او شد و روزی که او در چشمه آب تنی می کرد، به داخل آب پرید و او را به سختی در آغوش کشید و از خدایان خواست تا آن دو یکی شوند.

پس از آن هرمافرودیته به صورت نیمی مرد و نیمی زن در آمد. به همین دلیل به افرادی که دو جنسی هستند، هرمافرودیته گویند. این بیماری یک نمونه از ناهنجاری بوده که در دوران تکامل جنین در رحم مادر به وجود می آید و بروز آن ممکن است تحت تاثير هورمون های مادر و یا استفاده از برخی داروها و مواد شیمیایی در دوران بارداری باشد.

دگرگونی هورمونی، جنسی و نیز گاهی تغییرات ژنتیکی و کروموزومی در این نوع بیماران وجود دارد که شدت آن متفاوت است. معمولا بیشتر این بیماران چهره ای مردانه دارند.

در فقه امامیه به افراد دو جنسی، خنثا گفته شده و دارای چند گونه است: در برخی نشانه های مرد بودن غلبه دارد که به آن ها خنثای مذكر، و در برخی نشانه های زن بودن چیرگی دارد که به آن ها خنثای مونث گویند.

در فقه امامیه به این دو گروه، خنثای ظاهر گویند. اما در برخی دیگر، هیچ یک از نشانه ها بر دیگری چیرگی ندارد، که بدان خنثای مشکل گفته می شود. در قانون مدنی نیز، در موضوع ارث، به انواع خنثا اشاره شده است. خنثای مشکل نمی تواند با دیگری ازدواج کند، وگرنه ازدواج او باطل است.

تراجنسی یا روان دگر جنسی

«تراجنسی» یا «روان دگر جنسی»، که به آن ها «ترنس» و یا «خنثای روانی» نیز گفته می شود، افرادی هستند که هویت جنسی و اندام جنسی آن ها با یک دیگر سازگاری ندارد، به عنوان نمونه، اندام جنسی او مردانه است ولی گرایش های زنانه دارد و با برعکس، یعنی به نوعی آشفتگی در وجود جنسی خود، گرفتار هستند.

این افراد از نظر اندام جنسی کاملا سالم بوده ولی با این اندام، احساس بیگانگی کرده، ناراحتی شدیدی در مورد جنسیت خود داشته و باور به تعلق داشتن به گروه جنس مخالف خود دارند.

در واقع، ترنس یا روان دگر جنسی، کسی است که جنس روانی وی با دیگر الگوهای تعیین جنس یعنی جنس کروموزومیک، هورمونال و آناتومیک او در کشکمکش و ناسازگاری است. این افراد ممکن است تغییراتی را در پوشش یا رفتار اجتماعی خود نشان داده و یا به دنبال جراحی و عوض کردن اندام جنسی خود باشند.

 

معرفی وکیل پایه یک دادگستری خانواده

  • حجت اله کریمیانحجت اله کریمیان
    قبول وکالت در دعاوی کیفری و حقوقی، وکالت تخصصی در کلیه دعاوی کیفری اعم از جرایم علیه امنیت، مواد مخدر، قتل، …