اثر تغییر جنسیت بر نفقه

می دانیم  نفقه، به دو دسته ی نفقه ی زن و نفقه ی خویشاوندان بخش پذیر است. با تغییر جنسیت، ازدواج انحلال می یابد، پس به پیروی از آن، وظیفه ی پرداخت نفقه ی زن نیز پایان می پذیرد.

اما اگر زن نفقه ی گذشته را طلب داشته باشد و پس از آن زن با شوهر تغییر جنسیت دهند، این دگرگونی در جنسیت، اثری بر طلب گذشته ندارد. در نفقه ی خویشاوندان، اثر تغییر جنسیت در الزام به پرداخت آن، در برخی موارد چالش برانگیز است.

الزام به پرداخت نفقه ی خویشاوند، رابطه ی دو سویه ای است که در صورت شکل گیری شرایط آن، تحقق یافته و پرداخت آن الزامی می شود، این شرایط عبارتند از؛ وجود رابطه ی خویشاوندی، نیاز انفاق شونده و توانگری انفاق کننده در نفقه ی پدر و مادره، تغییر جنسیت تاثیری ندارد بلکه مهم، شرایط الزام به آن می باشد، پس هر یک از پسر یا دختر ممکن است ملزم به پرداخت نفقه شوند.

در نتیجه، اگر دختر به پسر و یا پسر به دختر تغییر جنسیت دهد، این دگرگونی اهمیتی در الزام ندارد.

درباره ی نفقه ی فرزندان، در قانون ترتیبی برای الزام به پرداخت تعیین شده است. حال پاسخ این سوال اهمیت دارد که اگر جنسیت مادر به مرد و یا پدر به زن تغییر یابد، ترتيب الزام بر اساس جنسیت جدید است یا جنسیت پیشین؟ به نظر می رسد در این باره نیز تغییر جنسیت اثری بر ترتيب الزام ندارد، چرا که اگر بخواهیم جنسیت جدید را در نظر گرفته و بر اساس آن رای بدهیم، به این نتیجه می رسیم که فرزند، یکی از والدین را ندارد و دو پدر و یا دو مادر خواهد داشت که غیر واقعی به نظر می رسد.

پس آن چه در این رابطه اهمیت دارد، رابطه ی نسبی هنگام تولد است و کسی که فرزند را به دنیا آورده مادز طبيعي او محسوب می شود، حتا اگر در آینده جنسیت خود را تغییر دهد و به همین ترتیب کسی که فرزند از نطفه ی او تشکیل شده پدر طبیعی فرزند می باشد، هر چند پس از مدتی، با تغییر جنسیت به زن تبدیل شود.

معرفی وکیل پایه یک دادگستری خانواده

  • حجت اله کریمیانحجت اله کریمیان
    قبول وکالت در دعاوی کیفری و حقوقی، وکالت تخصصی در کلیه دعاوی کیفری اعم از جرایم علیه امنیت، مواد مخدر، قتل، …