اثر تغییر جنسیت بر آثار مالی ازدواج

اثر تغییر جنسیت بر مهریه

هر چند به موجب ماده ی 1082 ق.م: «به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. اما در صورتی که به دلیل تغییر جنسیت ازدواج انحلال یابد، تکلیف به پرداخت مهریه چالش برانگیز است. موضوع پرداخت مهریه، بسته به این که ختا یا تراجنسی، تغییر جنسیت داده باشد، متفاوت است. هم چنین در تغییر جنسیت تراجنسی، بسته به این که مرد به زن و یا زن به مرد تغییر جنسیت داده شده، ممکن است در پرداخت مهریه اثر گذار باشد.

تغییر جنسیت خنثا (یا دو جنسی با هرمافرودیته)

میدانیم که تغییر جنسیت خنثا، ازدواج را از شروع آن باطل می کند، بنابراین مهریه نیز باطل است. در نتیجه اگر زن با شوهری که خنثا بوده، جنسیت خود را تغییر دهد، ازدواج منحل و باطل شده و اگر پیش از نزدیکی باشد، چه مهریه تعیین شده یا نشده باشد، مهریه ای به زن تعلق نمی گیرد و در صورتی که پس از نزدیکی باشد، زن سزاوار مهرالمثل می باشد.

تغییر جنسیت تراجنسی (یا روان دگر جنسی)

واضح است که تغییر جنسیت تراجنسی موجب انفساخ ازدواج می گردد. بنابراین، اگر این تغییر جنسیت پس از نزدیکی باشد، در صورت تعیین مهریه، تمام مهریه به زن تعلق می گیرد و در صورتی که مهریه تعیین نشده باشد، او سزاوار مهرالمثل است.

این دیدگاه را می توان از ماده ی 1087 ق.م ” برداشت نمود. اما اگر تغییر جنسیت پیش از نزدیکی انجام شود، موضوع پرداخت مهریه بسته به این که شوهر یا زن، جنسیت خود را تغییر دهد متفاوت است.

در نتیجه با وحدت ملاک از مواد 1092، 1093 و 1101 ق.م میتوان گفت، در حالتی که شوهر پیش از نزدیکی، جنسیت خود را به زن تغییر دهد و مهریه تعيين شده باشد نیمی از مهریه به زن تعلق می گیرد و اگر مهریه تعیین نشده، زن سزاوار مهرالمتعه است.

اما اگر زن پیش از نزدیکی، جنسیت خود را به مرد تغییر دهد، هیچ حقی بر مهریه ندارد، چرا که او بر خلاف ازدواج خود اقدام نموده و مانند این است که با این عمل خود خواسته، اراده کرده ازدواج خود را فسخ نماید و زندگی خود را در جایگاهی دیگر رقم زند.

معرفی وکیل پایه یک دادگستری خانواده

  • حجت اله کریمیانحجت اله کریمیان
    قبول وکالت در دعاوی کیفری و حقوقی، وکالت تخصصی در کلیه دعاوی کیفری اعم از جرایم علیه امنیت، مواد مخدر، قتل، …