بذل (بخشش) مدت یا پایان آن در ازدواج موقت (صیغه)

بخشش مدت یا پایان آن در ازدواج موقت پیش از این گفته شد بسیاری از اسباب انحلال از جمله فسخ، فوت، کفر، لعان، و تغییر جنسیت در ازدواج های دائم و موقت یکسان است اما طلاق ویژه ی ازدواج دائم بوده و بذل یا بخشش مدت، و پایان مدت نیز مخصوص ازدواج موقت می باشد….

ادامه ی مطلب

هزینه ی حضانت

هزینه ی حضانت پس از جدایی زن و شوهر، هزینه ی حضانت طفل در درجه ی اول با پدر است و در صورت فوت پدر و یا عدم امکان الزام او به پرداخت هزینه، با مادر است. در ماده ی 1172 ق.م مقرر شده: «هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل…

ادامه ی مطلب

حضانت

آثار طلاق نسبت به فرزندان حضانت وقتی زن و شوهر از یکدیگر جدا می شوند، موضوع حضانت فرزندان آن ها یکی از مهم ترین مواردی است که ضمن صدور رای طلاق، تکلیف آن مشخص می شود. پیش از این گفته شد که در قانون تعیین نشده که حضانت تا چه زمانی ادامه دارد، ولی چون…

ادامه ی مطلب

قطع رابطه ی همسری، اثری غیر مالی طلاق

قطع رابطه ی همسری، اثری غیر مالی طلاق گفته شد که طلاق موجب انحلال ازدواج می شود، اما گسیخته شدن رابطه ی همسری در طلاق رجعی و طلاق بائن متفاوت است. در طلاق بائن رابطه ی زن و شوهری از تاریخ اجرای صیغه ی طلاق به کلی از بین می رود، طلاق قابل رجوع نیست…

ادامه ی مطلب

آثار مالی طلاق

آثار طلاق گفته شد که طلاق یکی از روشهای انحلال رابطه ی ازدواج است که با اجرای صیغه ی ویژه ی آن به وقوع می پیوندد. طلاق آثاری دارد که نسبت به زن و شوهر، و فرزندان متفاوت است. در ادامه آن ها را بررسی می کنیم آثار طلاق نسبت به زن و شوهر آثار…

ادامه ی مطلب

طلاق توافقی

طلاق توافقی پیش از این و در بررسی انواع طلاق گفته شد که طلاق های خلع و مبارات، گونه هایی از طلاق توافقی است. اما ممکن است طلاق توافقی، خلع یا مبارات نباشد و به عبارت دیگر بدون بخشش مالی از سوی زن انجام پذیرد. به موجب ماده ی 25 ق.ح.خ 1391: «در صورتی که…

ادامه ی مطلب

عسر و حرج و طلاق به درخواست زن

عسر و حرج در فرهنگ لغت، عسر بر وزن گرگ، به معنای سختى، دشواری و تنگدستی، و حرج بر وزن بشر، به معنی تنگی و فشار است. در اصطلاح حقوق خانواده نیز، تعریف عسر و حرج در تبصره ی ماده ی 1130 ق.م آمده است. به موجب این تبصره: «عسر و حرج موضوع این ماده…

ادامه ی مطلب

ترک انفاق و طلاق به درخواست زن

طلاق به درخواست زن (پرداخت نکردن نفقه) به موجب ماده ی 1129 ق.م: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاكم رجوع کند و حاكم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. هم چنین است در صورت…

ادامه ی مطلب

طلاق به درخواست زن (وکالت در طلاق)

طلاق به درخواست زن (وکالت در طلاق) پیش از این در بند سوم گفتار اول مبحث اول همین فصل، نمایندگی در طلاق را بررسی کردیم، بنابراین از دوباره گویی پرهیز می شود. ماده ی 1119 ق.م: «طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا…

ادامه ی مطلب

طلاق به درخواست زن (شوهر مفقودالاثر)

طلاق به درخواست زن هر چند طلاق به اراده ی شوهر اجرا می شود، اما زن نیز می تواند درخواست طلاق کند. بر اساس تبصره ی ماده ی 1133 ق.م: «زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119) (وکالت در طلاق)، (1129) (پرداخت نکردن نفقه) و (1130) (عسر و حرج) این قانون،…

ادامه ی مطلب

error: آن چه تو گنجش توهم می‌‌کنی ‌‌
‌‌‌‌ ز آن توهم گنج را گم می‌‌کنی‌‌